Buy; Luzhou Laojiao 09 Edition Head Song Tasting

立即报价有效期至:长期有效 Expected receipt: 300 pieces
最后更新:2014-11-02 02:23 关注热度: 531 Buying area: Beijing Last update: 2014-11-02 02:23

Purchase requirements

  • 300件 Number required: 300 pieces
  • Price requirements:
  • Packaging requirements:
Luzhou Laojiao 09 Edition Headline Tasting Wine 300 pieces
1 * 12 / piece 52 degrees

Supplier requirements

Place of receipt: Zhengzhou, Henan
Invoice requirements: No invoice required
means of transaction: 支付宝担保交易 Alipay secured transactions
Area: Hainan, Qinghai, Anhui, Inner Mongolia, Hunan, Chongqing, Zhejiang, Fujian, Shanxi, Henan, Beijing, Shaanxi, Sichuan, Liaoning, Jiangsu, Yunnan, Tianjin, Tibet, Gansu, Xinjiang, Guizhou, Guangdong, Shanghai, Hubei, Hebei, Shandong, Jiangxi, Guangxi, Ningxia, Heilongjiang, Jilin

Supplementary note

qq1198255661

Reviews

条[查看全部] Total 0 [View All]
Scan the QR code to follow me as a friend